Általános Szerződési Feltételek Jegyvásárlás

I. Szolgáltatói adatok:

Név: Music Roll Kft
Székhely: 2143 Kistarcsa Munkácsy Mihály u. 3
Cégjegyzékszám: 1309107048
Közösségi adószám: 13677679-2-13
Számlavezető pénzintézet: OTP
Számlaszám: 11706016-20820659-00000000
Email cím: jegyrendeles@dolhaiattila.hu
Telefonszám:  +36 30 286 97 42

II. Általános rendelkezések

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Music Roll Kft.  (2194 Kistarcsa, Munkácsy Mihály u. 3., Cégjegyzékszám: 1309107048, továbbiakban: Szolgáltató), valamint az internetes rendszerét használó jogi és természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó, a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek) között belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. A Szolgáltató internetes, banki előre utalással történő jegyértékesítő rendszert, webshopot (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet különböző zenei eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek megvásárlásának elősegítésére. A Szolgáltató a Felhasználók részére a honlapján és saját facebook oldalán listázott Rendezvények belépőjegyeinek értékesítését biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás). Szolgáltatás nem minősül engedélyköteles szolgáltatásnak.
3.1. A Felhasználó Szolgáltató Rendszerének használata során a vásárlással egybekötött regisztrációjával fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit. Felhasználó kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben hozzájárult.
3.2. Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat köteles a Rendszerben rögzített adataira is átvezetni. E kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, azért sem Szolgáltató, sem a Szolgáltatás elősegítése érdekében igénybe vett partnerei nem vonhatók felelősségre.

3.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, illetve rendelését akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

4. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, Felhasználóra, a Rendezvényszervező Szolgáltatói szerződésének megfelelően a Rendezvényszervezőre, továbbá minden olyan természetes és jogi személyre kiterjed, aki / amely a Rendszer bármely elemét bármilyen formában, illetve célból felhasználja.

5. Rendezvényszervező, valamint az általa szervezett Rendezvényre belépőjegyet vásárló Felhasználó közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító, számlázó partnereink, sem pedig egyéb alvállalkozók tevékenységére.

6. A vásárlás útján a Felek között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető.

7.1. A Szolgáltatás technikai és jogi korlátairól:
7.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató mindent megtesz a zavartalan működés érdekében, ugyanakkor nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
7.3. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
7.4. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel, mely felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
7.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely az online történő fizetés során vagy következtében keletkezik.
7.6. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

8. A Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót és Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változások www.dolhaiattila.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

9. A Felek közötti megállapodás magyar nyelven jön létre.

10. Felek rögzítik, hogy Szolgáltatót nem terheli felelősség a szolgáltatással összefüggésben Felhasználó oldalán jelentkező adatkiesésből, rendszerhasználatból vagy átmeneti elérhetetlenségből fakadó közvetlen vagy közvetett azon károkért, amelyek a Felhasználó oldalán merülnek fel.

11. Az ÁSZF rendelkezéseitől a Felek közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.

III. Szolgáltatás igénybevétele során keletkező jogviszonyok:

1. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán.

2. A belépőjegyek szabadon átruházhatók.

3. A belépőjegyek fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a belépőjegyeket a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a belépőjegyeken a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a belépőjegyek felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

4. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató illetve a Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.

5. A Rendezvényszervező fenntarthatja a jogot a fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvény bármely részletében történő szükséges változtatásra.

6.1 A saját nyomtatású jegyekre és mobil jegyekre vonatkozó speciális szabályok:
6.2. A saját nyomtatású jegyeket a Felhasználó a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le email fiokján keresztül PDF formátumban és maga nyomtathatja ki. A belépésre jogosító pdf-et nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott pdf abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vásárlási azonosító jól olvasható.
6.3. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. Felhasználó tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy az PDF–en található vásárlási azonosító által a Rendezvény helyszínén ellenőrizhető. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg a PDF belépőjegyet Felhasználóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

7. A Felhasználó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerint a számlakibocsátásra meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítés és költséget, amit a hivatkozott törvények és a Szerződés Felhasználó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

8. Jelen ÁSZF alapján létrejövő jogviszonyok kizárólag a Szolgáltató által biztosított jegyértékesítő rendszeren belüli tevékenységekre érvényesek, minden további, a vásárlással érintett esetben létrejövő jogviszonyra az abban közreműködő partnereink Általános Szerződési feltételei irányadóak:
www.szamlazz.hu/szamla/aszf

9. Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a Szolgáltató hírlevelére, a Szolgáltató saját döntése szerinti, valamint a Felhasználónak a Rendszer használatával kapcsolatos tájékoztatását szolgáló gyakorisággal, szükség szerint alkalmanként hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – kizárólag a Szolgáltatás feltételeit nem érintő marketing célok tekintetében tilthatja meg. A Szolgáltató a Hírlevélre feliratkozott Felhasználók esetében jogosult a lakóhely, illetve korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján valószínűsíthető érdeklődési kör szerint személyre szabottan is Rendezvényt ajánlani.

IV. A vásárlás menete

1. Szolgáltató rendszerének használatához Felhasználónak lehetősége regisztráció nélkül vásárolni.

2. Felhasználó által megvásárolni kívánt jegy a vásárlására mutató linken keresztül e-mailben történő elküldésével történik, a ténylegesen fizető félnek ez esetben sem kötelező regisztrálnia, ellenben egyértelműen jeleznie kell a Rendszer által biztosított módon, hogy az adott jegyet kinek a nevére veszi.

3. Felek között a belépőjegy adásvételére vonatkozó szerződés a vásárlási szándékot online fizetési partnerünk oldalán, fizetéssel történő megerősítéssel jön létre, mely körülmények részletei lekövethetők a rendeléseim menüpontban, továbbá a fizetési és számlázási partnereink által küldött visszaigazoló e-mailekben.
3.1. Fizetés után 48 órán belül elkészül a e-számla, melyet emailben kap meg.
3.2.1. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó károkért a Felhasználót terheli a felelősség.
3.2.2.  A fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
3.2.3. Ha ezt a visszaigazolást 24 órán belül nem kapja meg, kérjük ne kezdeményezzen újabb vásárlást, hanem küldjön email-t a jegyrendeles@dolhaiattila.hu címre. A visszaigazolást kérésre újra elküldjük. A vásárlás sikeres lebonyolítása nem függ a visszaigazolás megküldésétől. Kommunikációs hiba is okozhatja, hogy ön nem kap visszaigazolást, ennek kiküszöbölése érdekében kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, a 06 30 286 97 42-es telefonszámon!

4. A vásárlás a fizetés lebonyolításáig bármikor, következmények nélkül megszakítható.

5.1. A belépőjegyek árának meghatározása az adott Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. Ha a Szolgáltatás igénybevételéért a Felhasználónak bármilyen egyéb (pl. posta-) költséget kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák.
5.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a belépőjegyek vételárát a Rendezvényszervező utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.
5.3. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez köthető, illetve Rendezvényszervezői aloldalakon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel a Rendezvényszervezőtől beszerzett információkra, tartalmakra nézve.

6. Szolgáltató által generált PDF-jegy tartalmazza:
–  a vásárlási azonosítót, ami nem egyezik a vonalkóddal és lehetővé teszi a név szerinti azonosítást az olyan helyszíneken, ahol nincs lehetőség a vonalkódos beléptetésre
– a rendezvény fő grafikai elemeit (a fellépő/esemény helyszínének logója, 1-2 támogatói logó),
– valamint a rendezvény helyszínét, időpontját

V. Elállás, garanciális rendelkezések

1. A megvásárolt jegyek nem visszaválthatók, ha a koncert műszaki és technikai akadályok miatt késik és 23:00-ig nem kezdődik el.

2. A megvásárolt jegyek nem visszaválthatók, ha a koncert a művészek betegsége miatt
elmarad, és a szervező gondoskodik új időpontról a koncert pótlására. A koncert pótlásáról a
szervezőnek minden esetben értesítenie kell a közönséget az elmaradt előadás után 10
naptári nappal a www.dolhaiattila.hu weboldalon, illetve facebook saját oldalon kiírt közleményben. A koncert pótlását egy éven belül a szervezőnek meg kell szerveznie az elmaradt előadás helyszínén.

3. A megvásárolt jegyek nem visszaválthatók, ha szabadtéri előadás esetén a koncert
időpontjában nem megfelelőek a meteorológiai körülmények (eső, viharos szél esetén). A
szervező a szabadtéri koncertek esőnapra való időpont módosításáról a koncert napján
23:00-ig dönthet.

4. A megvásárolt jegyek nem visszaválthatók, ha szabadtéri előadás esetén a koncert esőnapján nem megfelelőek a meteorológiai körülmények (eső, viharos szél esetén). A szervező a szabadtéri koncertek egy harmadik napra való időpont módosításáról a koncert napján 23:00-ig dönthet. Ha a szervező úgy dönt, hogy a koncert egy harmadik napon történik
megrendezésre, akkor a szervező köteles az elmaradt esőnaptól számított 10 naptári napon
belül tájékoztatni a közönséget a harmadik időpontról a www.dolhaiattila.hu oldalon.

5. A szervező köteles esőnapot biztosítani a koncerthez abban az esetben, ha nem adottak a
feltételek a szabadtéri helyszín fedésére, vagy fedett helyen való megrendezésre. Fedett
helyen való megrendezéshez a szervezőnek biztosítania kell a megfelelő ülőhelyek, illetve adott esetben álló helyek mennyiségét és minőségét.

VI. Fogyasztóvédelmi rendelkezések, esetleges jogviták

1. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

2. Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Rendszer használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

3. Kereskedő nem köteles az értesítésre vonatkozó olyan rendelkezésekkel kapcsolatban az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása valamely, Szolgáltató adataiban bekövetkezett változás, vagy a Rendszerbe integrált, folyamat szintű tájékoztatás részeként egyébként rendelkezésre álló információkban bekövetkezett (és már foganatosított) változás miatt válik szükségessé, illetve ha a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket nem érinti.

4.1. Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
–       Ügyfélszolgálat: jegyrendelés@dolhaiattila.hu
4.2. Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:
–       Nemzeti Fogyasztóvédelmi hatóság: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535
Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
–       Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
–       Nemzeti Adatvédelmi és Információs hatóság: http://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html
–       Határon átnyúló jogvitáknál jogaink érvényesítéséhez Európai Fogyasztói Központ http://fogyasztovedelem.kormany.hu/efk
4.3. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.
4.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltavisszaélésszerűénerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

5. Minden, itt meg nem határozott esetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet, a 2012. évi LV. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény, A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény, A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. Rendelet, A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései az irányadók.